La Bioconstrucció és una disciplina dins el món de l'arquitectura i de l'edificació que busca la integració de l'edifici en l'entorn. Per a això és necessari conèixer com funcionen les lleis de la natura i aconseguir el mínim impacte. Es trien tècniques constructives adaptades a l'entorn, paisatge i societat on s'implanta. I aquestes envoltants generen espais interiors que es converteixen en la tercera pell de l'individu, de manera que ha de complir les mateixes funcions que aquest teixit protector del nostre organisme.

Donades les múltiples ciències que intervé, la Bioconstrucció cal enfocar-la d'una forma holística, en què el tot és més que la suma de cadascuna de les parts. Així, els punts més importants que la defineixen són:

Materials naturals

Els materials han de ser el més naturals possibles i menys adulterats, poc manufacturats i que pertanyin al lloc. Els preocesos de extracció, manipulació, transport i col·locació han de ser respectuosos amb l'entorn i tenir un Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) conegut. Poden ser de caràcter estructural com la fusta o la terra, formar part de l'envoltant, com els murs de tova o tàpia o de palla, amb acabats com els arrebossats de fang o els arrebossats amb calç o sostres vegetals per a cobertes i amb materials aïllants com ara palla, llana d'ovella, suro, fibres de fusta ...

 

muro tapia compressor

 

Sostenibilitat

Per deficinición la bioconstrucció és sostenible, perquè guarda un equilibri entre els aspectes ambientals i econòmics (fent-la viable), els econòmics i socials (fent-la justa) i els socials i ambientals (fent-la suportable) per al sistema que la sosté. Els sistemes construcitvos elegits i els materials que la conformen, provenen de fonts renovables i properes, minimitzant l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i l'ús d'energia combustibles fòssils. Un projecte de bioconstrucció tindrà en compte l'entorn i el clima, els ocupants i la societat en què viuen, l'economia. Serà més eficient i confortable, consumirà menys recursos i crearà marcs de relació justos i equitatius.

 

 

sostenibilidad400

 

Col·laboració

La bioconstrucció també és col·laborativa, fomentant projectes participatius on es combinen tècniques tradicionals amb sistemes de construcció alternatius. On la presa de decisions es realitza de manera transversal, comunicativa i participativa i no vertical i imposada. On la prioritat no és la maximització de beneficis purament moneratarios sinó que es busca la integració i desenvolupament just de la societat i entorn en què s'implanta.

 

colaborativa compressor

 

Benestar

La bioconstrucció és salut i confort, entesos com l'equilibri entre la qualitat de l'aire interior, sense emissions contaminants d'origen físic, químic o biològic, amb superfícies higroscòpiques que igual que la nostra pell permeten que aquestes respirin sense deixar entrar l'aigua o l'aire , confortables en l'aspecte tèrmic, lumínic, acústic i espacial. Espais ben proporcionats, amb un estudi de l'ergonomia i la utilitat a mida de les persones, en la qual puguin poder desenvolupar tota la sevacreativitat i el seu potencial.

 

confort882

 

Si estàs pensant en construir-te un habitatge eficient, saludable i integrada, contacta amb mi.

Carmen Espinosa Rufat

Pza. Mestres del Temple 1 - Benicarló

Tel 697540761

carmenespinosa.arq@gmail.com

Sígueme en

1496433966 31496433930 9